Sonderfonds Östliches Europa
print


Navigationspfad


Inhaltsbereich

Фондация Шроубек – Източна Европа

През 2007 г. д-р Георг Р. Шроубек и Барбара Шроубек създадоха “Специален фонд Източна Европа – изследвания и сближения” (наричан тук за по-кратко Фондация Шроубек – Източна Европа) при Мюнхенския университет “Лудвиг Максимилиан”.

Целта му е да подпомага заниманията с народите и културите на Източна Европа и да разширява познанието за културните отношения между този регион и немскоезичния ареал. Тя ще бъде постигната чрез насърчаването на дейности в областта на:

 • езиковата и културна компетентност,
 • научния обмен и
 • изследванията.

Дейностите на фондацията са съсредоточени върху Източна Европа, като особен акцент се поставя върху славянските страни. “Източна Европа” обхваща Източна Централна, Северна, Източна и Югоизточна Европа.
Поощряват се занимания в следните тематични области:

 • култури на малцинствата, особено на еврейската и немската култура в Източна Европа,
 • отношения между големите народи и малцинствата, интеретничност, мултиетничност,
 • интеркултурна проблематика, интеркултурна и интеррелигиозна комуникация, интеркултурна компетентност,
 • политически и исторически митове, национална и транснационална памет,
 • национални, регионални, етнически и религиозни идентичности, включвания и изключвания,
 • взаимно възприемане и образи, национални и религиозни стереотипи, антисемитизъм,
 • всекидневна култура и промените в нея, градска култура, регионални култури, включително техните (народни) художествени форми на проявление,
 • влияние на политиката и политическите системи върху всекидневната култура,
 • миграционни процеси в миналото и настоящето, трансмиграции,
 • социални и културни отношения и културен обмен между немскоезичния ареал и Източна Европа.


В програмата за подпомагане се обхващат:

 • стипендии “Леополд Кретценбахер”
 • езикови курсове
 • семинари
 • награди “Георг Р. Шроубек”
 • обмен на преподаватели
 • доклади на гостуващи лица
 • конференции
 • публикации
 • изложби.

Фондацията се управлява от кураториум. Седалището й е Институтът за европейска етнология на Мюнхенския университет.