Sonderfonds Östliches Europa
print


Navigationspfad


Inhaltsbereich

Schrobekova nadácia východná Európa

Dr. Georg R. Schroubek a Barbara Schroubeková zriadili v roku 2007 na Univerzite Ludwiga-Maximiliana v Mníchove „Špeciálnu nadáciu východná Európa – bádania a zbližovania“ (skrátené: Schrobekova nadácia východná Európa).
Jej cieľom je podporovať štúdium národov a kultúr východnej Európy a zvlášť prehlbovať  vedomosti o kultúrnych vzťahoch medzi týmto regiónom a nemeckým jazykovým priestorom. Cieľ sa má dosiahnuť podporou
 • prepojenia jazykových a kultúrnych kompetencií,
 • vedeckej výmeny a
 • realizácie výskumov.

Činnosti Špeciálnej nadácie sa vzťahujú na východnú Európu, pričom ťažisko leží na slovanských krajinách. „Východná Európa“ zahŕňa stredo-východnú Európu, severnú Európu, východnú Európu a juhovýchodnú Európu.

Podpora sa týka nasledujúcich tém:

 • kultúry menšín, zvlášť židovská a nemecká kultúra vo východnej Európe,
 • vzťahy medzi väčšinami a menšinami, interetnické vzťahy, multietnicita,
 • interkulturalita, interkultúrna a interreligiózna komunikácia, interkultúrna kompetencia,
 • politické a historické mýty, národná a transnacionálna pamäť,
 • národné, regionálne, etnické, religiózne identity, inklúzie a exklúzie,
 • vzájomné vnímanie sa, národné a nábožensko-konfesionálne stereotypy, antisemitské postoje,
 • každodenná kultúra a jej premeny, urbánna kultúra, regionálne kultúry vrátane ich (ľudovo)umeleckých prejavov,
 • vplyv politiky a politických systémov na každodennú kultúru,
 • historické a súčasné migračné procesy, transmigrácie,
 • sociálne a kultúrne vzťahy a kultúrna výmena medzi nemeckým jazykovým priestorom a východnou Európou.

Podporný program obsahuje:

 • štipendiá Leopolda Kretzenbachera  
 • jazykové kurzy
 • workshopy
 • ceny Georga R. Schroubeka
 • výmenu docentov
 • hosťujúce prednášky
 • konferencie
 • publikácie
 • výstavy

Špeciálnu nadáciu vedie správny výbor. Sídlo výboru je Ústav národopisu/ európskej  etnológie na Univerzite v Mníchove.