Sonderfonds Östliches Europa
print


Navigationspfad


Inhaltsbereich

Schroubkův fond "Východní Evropa"

Dr. Georg R. Schroubek a Barbara Schroubková založili v roce 2007 na Ludwig-Maximilianově Universitě v Mnichově „Zvláštní fond východní Evropa – poznáním ke vzájemnému sblížení“.
Jeho záměrem je podporovat činnosti zabývající se národy a kulturami východní Evropy a zejména rozšiřovat informace o kulturních vztazích mezi tímto regionem a německy mluvícími zeměmi. Tento cíl má být dosažen prostřednictvím podpory
 • zprostředkování jazykové a kulturní kompetence
 • vědecké výměny
 • provádění výzkumu

Činnost fondu se vztahuje na východní Evropu s důrazem na slovanské země. Pod termínem „východní Evropa“ je přitom rozuměna středovýchodní Evropa, baltské země, jižní a jihovýchodní Evropa.

Podporovány jsou následující problémové okruhy a témata:

 • kultury národnostních menšin, zejména německá a židovská kultura v oblasti východní Evropy,
 • vztahy mezi většinami a menšinami, interetnická a multietnická problematika,
 • interkulturalita, interkulturní a interreligiózní komunikace, interkulturní kompetence,
 • kritická reflexe politických a historických mýtů, národní a transnacionální vzpomínání,
 • národní, regionální, etnické, náboženské identity, inkluze a exkluse,
 • vzájemné vnímání – národní a konfesionální stereotypy, antisemitismus,
 • kultura každodennosti a její změna, urbánní kultura, regionální kultury včetně jejich (lidově)uměleckých výrazových forem,
 • vliv politiky a politických systémů na každodenní kulturu,
 • historické a současné migrační procesy, transmigrace,
 • sociokulturní vztahy a kulturní výměna mezi německy mluvícími zeměmi a východní Evropou

Program podpory zahrnuje

 • Stipendia Leopolda Kretzenbachera
 • jazykové kurzy
 • pracovní setkání (workshopy)
 • ceny Georga R. Schroubka
 • výměnu docentů
 • hostující přednášky
 • konference
 • publikace
 • výstavy

Fond je řízen kuratoriem, jeho sídlem je Institut für Volkskunde/ Europäische Ethnologie na Mnichovské univerzitě.